[ a / b ] [ home ]

/a/ - aletheia

Tsenseerimata arutelu poliitilistel, filosoofilistel ja ühiskondlikel teemadel
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
Password (For file deletion.)

File: 1584707599836.jpg (8.64 KB, 200x283, meri.jpg)

 No.42

Antud veebilehekülg on mõeldud vabaks ja tsenseerimata aruteluks eestlaste vahel. See veebilehekülg pole mõeldud häälekandjaks mingile kindlale ideoloogiale või poliitilisele parteile. Kõik kommentaarid ja vaated kuuluvad individuaalsetele postitajatele endile.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ a / b ] [ home ]